กฎหมายเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน
       เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่า ผู้ที่ประสงค์จะขอมีอาวุธปืน เพื่อใช้หรือเก็บไว้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน ให้ยื่นคำร้องขอตามแบบ ป.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ดังนี้
-กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้บังคับการกองทะเบียนกรมตำรวจ
-จังหวัดอื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนท้องที่จังหวัด

1.การแจ้งย้ายอาวุธปืน เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนย้ายภูมิลำเนา ต้องแจ้งย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันย้าย และถ้าย้ายไปต่างท้องที่ให้แจ้งการย้ายต่อนายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายไปถึงอีกด้วย
2.การรับมรดกปืน
เป็นหน้าที่ของทายาทหรือผู้ครอบครอง ต้องไปแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทราบการตายและยื่นคำร้องขอรับมรดกอาวุธปืนนั้นต่อไป
ใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดอ่านไม่ออก ให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบเหตุ
3.อาวุธปืนหายหรือถูกทำลาย
ให้เจ้าของแจ้งเหตุพร้อมด้วยหลักฐานและส่งมอบใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนอยู่ หรือนายทะเบียนท้องที่ที่เกิดเหตุภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ
ความผิดและโทษของอาวุธปืน
-มีและพกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท
-พกพาอาวุธปืน ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้พก เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-ผู้ใดพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปที่ชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาทแม้ว่าผู้นั้นจะได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืน
หรือกรณีเร่งด่วนก็ตาม


The law about gun weapon.
who purpose will beg for have gun weapon  for use or  keep protect oneself or assets  file a complaint beg for as an example 1 graduate of theology builds [ wasp ] jurisdiction registrar as follows.
- Bangkok for example stack registers Police Department commandant. 
- A province is other a governor of a province is jurisdiction province registrar.

1. The giving information moves gun weapon  when  person permitted have and use gun weapon moves the domicile  must inform move gun weapon builds [ wasp ] the registrar within 15 day  since  day move  and if  move go to differ the jurisdiction inform moving builds [ wasp ] jurisdiction new registrar within 15 day  since  on (day) move reach as well.

2. Inheritting a fortune gun  be the duty of a heir or  owner  must go to inform the death builds [ wasp ] jurisdiction registrar  30 within day  since  day know the death and file a complaint to beg for inherit a fortune gun that weapon next  a license is lost or  decayed can not read  give file a complaint beg for take a license builds [ wasp ] jurisdiction registrar within 30 day  since  day know.

3. Weapon gun causes are lost or  destroied  give an owner informs and the evidence and deliver a license build [ wasp ] jurisdiction registrar who the self (stay) [doing that action]  or  jurisdiction scene registrar 15 within day since  day know the cause.


The mistake and the penalty of gun weapon.
- There is and carry a weapon a gun by no take to permit  must the punishment imprisons since  1 year arrive at 10 year and fine since  2,000 a baht arrives at 20,000 a baht.
- Bear gun weapon  in hand go downtown  village  or  public way by no take to permit carry  except the cause has emergency necessity  must the punishment imprisons 5 not exceed year  or  fine not exceed 10,000 a baht  or  both of remember both of fine.
- Bear gun weapon goes to by disclose or induce at the community has that very have to go up for worship  laughter  something the entertainment  or  which otherring  must the punishment imprisons since  6 month  arrive at 5 year  and fine since  1,000 a baht  arrive at 10,000 a baht although  person that will permitted bear gun weapon or  emergency cause no matter.
กฏหมายเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

โฉนดชำรุด หรือสูญหาย-เมื่อโฉนดใบจองหรือ นส.3 ชำรุด สูญหายหรือเป็นอันตราย ต้องติดต่ออำเภอหรือสำนักงานทะเบียนที่ดิน เพื่อขอออกใบใหม่หรือใบแทน มิฉะนั้นผู้อื่นที่ได้หนังสือสำคัญไปอาจนำไปอ้างสิทธิ ทำให้เจ้าของเดิมเสียประโยชน์ได้

-ที่ดินมือเปล่า เจ้าของควรดูแลรักษาให้ดี อย่าทอดทิ้งหรือปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า หากมีผู้ครอบครองก็หาทางไล่ออกไปเสีย มิฉะนั้นเจ้าของจะเสียสิทธิไป นอกจากนี้ หากไม่มี ส.ค.1 ก็ควรหาทางขอ น.ส.3 แล้วต่อไปก็ขอให้มีโฉนดเสียให้เรียบร้อย
เพราะทำให้ได้ประโยชน์มากขึ้นและปลอดภัยจากการเสียสิทธิมากขึ้น

-ที่ดินมีโฉนด อย่าทอดทิ้งหรือปล่อยให้รกร้างหรือให้คนอื่นครอบครองไว้นานๆ อาจเสียสิทธิได้เช่นกัน การทำนิติกรรม ต้องทำให้สมบูรณ์ตามกฎหมายโดยทำที่อำเภอหรือสำนักงานทะเบียนที่ดิน


The law about the title deed to a piece of land
The title deed to a piece of land is decayed or be lost.
- When  title deed to a piece of pre-emption certificate land or  Miss 3 decayed  be lost or  be bad  must contact with amphur or  register real estate office  for beg for go out new or  replace  otherwise  others at get the credentials goes to might induce to cite the right  make the original owner can ( lose/go dead ) the advantage.
 - Outlaw land  an owner should look after well don't desert or  liberate give wild and empty uninhabited  if  there is the owner  seek the way expels to go to ( lose/go dead )  otherwise  an owner is will deprived of the right go to  besides  if  have no 1  should seek the way begs for  Miss 3 next already  request have the title deed to a piece of land (s lose/go dead ) order lily  because  make gain an advantage more and more and safe from right dilapidation more and more.
- The real estate has the title deed to a piece of land  don't desert or  liberate wild and uninhibitedly or  give the other occupies to keep for a long time  might can be deprived of the right also , doing legal act  must make completed according to law by do at amphur or  register real estate office.
กฎหมายเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา กู้ยืม จำนอง เช่าซื้อ เช่าทรัพย์
1.กรณีกู้ยืม
การกู้ยืมเงินกันเกินกว่าห้าสิบบาท จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงว่ามีการกู้ยืมเงินกันจริงและต้องลงลายมือชื่อผู้กู้ด้วย กฎหมายให้คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 บาทต่อปี

2.กรณีจำนอง
การจำนอง คือการกู้ยืมโดยมีทรัพย์สิน เป็นประกัน โดยทั่วไปได้แก่ ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน เรือยนต์ (5 ตันขึ้นไป) สัตว์พาหนะ ได้แก่ ช้าง ม้า วัว ควาย หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะกาล โดยทรัพย์ยังอยู่ที่ผู้จำนอง การจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

3.กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือและปิดอากรแสตมป์ เว้นแต่เช่าซื้อเครื่องมือการเกษตรไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

4.กรณีเช่าทรัพย์ การเช่าทรัพย์เช่าบ้านหรือที่ดินไม่เกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า หากเกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่


The law about individual promise raise a loan mortgage  hire-purchase  rent property.
1. The cause raises a loan  raising a money loan exceed fifty more a baht  must have the evidence is a book show that  there is raising a money loan TRUE and must sign person borrow with  the law think 15 interest not
exceed percentage baht rates builds [ wasp ] year.
2. The cause mortgages  mortgaging  be the raising a loan by have assets assure generally for example real estate  a house fully the real estate  powerboat  (5 a ton goes up )  beasts of burden  for example  elephant  horse 
cow  buffalo  or  the immovable property is other  which  the law is if  the regulation keeps register temporarily  by assets remains at a mortgagor  mortgaging must pretend a book and register to build [ wasp ].
3. Officer cause officers hire-purchase  hiring buys must pretend a book and affix a tax stamp a postage  except hire-purchase the agricultural equipment must not affix a tax stamp.
4. Cause postages rents property assets hiring rents a house or 3 real not exceed estates are year must pretend the evidence is a book signs person rent and the lessor  if  3 exceed year must pretend a book and register to build [ wasp ] officer officer.
กฎหมายเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการมอบอำนาจ

เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่า
-ผู้ทำการเรี่ยไร ต้องมีใบอนุญาตให้ทำการเรี่ยไรติดตัวและต้องออกใบรับรองให้ผู้บริจาคทุกครั้งไป
กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ
-การมอบอำนาจ เป็นการตั้งตัวแทนเพื่อทำการสำหรับการมอบอำนาจให้กระทำ การเกี่ยวกับที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ ควรใช้หนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดิน

The law about the collection and the assignation.- Collection inventor must have a license do the collection in hand and must go out a guarantee give the donator every time go to the law about the power of attorney.
- Assignation be the establishment replaces for do something for the assignation do something about the real estate gets into trouble important should use the power of attorney of Department of lands.
กฎหมายเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด     
          เพื่อนๆหลายคนคงเห็นลวดลาย ลายเส้น สี หรือแม้แต่คำพูด ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมที่เขียนไว้ข้างกำแพง หรือข้างผนัง จนชินตากันแล้วนะครับ ผลงานเหล่านี้มักจะมีศิลปินที่ไม่ประสงค์ออกนาม วาดลวดลาย ขีดเขียนผลงานของตัวเองไว้อย่างอิสระโดยที่เจ้าของสถานที่ดังกล่าวไม่อนุญาต ไม่รู้ไม่เห็น..แต่เราๆ ท่านๆ รู้หรือไม่ครับว่า นั่นน่ะ..ผิดกฎหมาย..กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ระบุไว้ดังนี้ครับ
-ห้ามขีดเขียน วาดรูปวาดภาพ บนรั้วผนังอาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งใดใส่ที่สาธารณะ หรือเห็นได้จากที่สาธารณะนั้น ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
-ห้ามติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะหรือมองเห็นได้จากที่สาธารณะโดยไม่บังควรหรือทำให้มองดูแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 200 บาท
-ห้ามบ้วน สั่งหรือถ่มน้ำลาย น้ำมูก น้ำหมาก เสมหะหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนท้องถนน พื้นรถ หรือเรือสาธารณะ โรงมหรสพ ร้านค้า หรือที่สาธารณะ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาทThe law about the clean preservation.
- Prohibit write  paint imagine  on wall building fence  tree  or  an anything adds the public land or  can see as  that public  if  disobey punished fine not exceed 200 a baht. 
- Prohibit set up The shine upon lay or  hang an anything  at the public or  can see as  the public by don't block should or  make watch then be not in order orderly  if  disobey punished fine 200 a baht.
- Prohibit spit order or spit catarrh areca nut water phlegm is or abandon an anything  down on the public road car ground or public boat theater store or public land  if  disobey punished fine not exceed 100 a baht.
กฎหมายเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร


กฎหมายเบื้องต้น
  “ใบบอกทะเบียนตรีตรา..ถึงเวลาที่ชาติต้องการ..จับใบแดงไปเป็นทหาร..สองปีไม่นานจะกลับคืนบ้านนา” คงไม่เป็นที่คุ้นหูกันสักเท่าใดนักนะครับ แต่สำหรับคอเพลงเพื่อชีวิตอย่างผม หรือเพื่อนๆคนอื่นๆ คงรู้จักกันดีในนามของศิลปินชื่อ โหน่ง เครยอง เอาเป็นว่าเข้าเรื่องดีกว่าครับ ในบทความนี้ขอแนะนำกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร สำหรับชายไทยที่มีอายุย่างเข้า 18 ปี กฎหมายกำหนดไว้ดังนี้ครับ
กำหนดเวลาแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ชายไทยอายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในเดือนพฤศจิกายนของปีที่อายุย่างเข้า 18 ปี
สถานที่แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน คือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารThe law about working in the government service soldier.This article begs for to advise the law about working in the government service soldier  for Thai old man comes 18 year  the law notes as follows.
Fix the time appears to charge it to one's account the registered personnel  Thai man age come 18 year  must go to appear for charge it to one's account the registered personnel on November of year that age come 18 year
 the place appears for charge it to one's account the registered personnel  be the district office or the sub-district where is soldier domicile.
กฎหมายเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
-สำหรับคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 70 ปี บริบูรณ์ ต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่อายูครบ 15 ปีบริบูรณ์
กรณีบัตรหาย
-บัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหาย ต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหาย (ต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจ)
-อายุของบัตร กำหนดใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุ ณ อำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

ความผิด
-ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ในเมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจ มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
-ผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตร โดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทย มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
-ไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในกำหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
-บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท


The law about the identity card.
- For a Thai which  old since  15 a kerosine can goes up until 70 year  be plentiful  must go to beg for do a card that amphur or that something the border 60 within day  since  on (day) an uncle U 15 fully a kerosine can 

card cause is lost.
- Identity decayed card is or  be lost  must file a complaint beg for have new card 30 within day  since  a card decayed originally or be lost  ( must go to inform a card is lost at the police station ).
- Age of a card  fix can use 6 year when  due finished age a card must go to contact with beg for do new card within 60 day since  day be finished age at amphur the jurisdiction where is known in the census

records  mistake.
- Person hold who is a card? Might not can show a card if  an officer begs for to check  be punished fine not exceed 100 a baht.
- Person have no nationality Thai files a complaint to beg for have a card  by inform messages lies to build [ wasp ] an officer that  the self has nationality Thai  be punished fine not exceed 2000 a baht or  imprison 1 not
exceed year  or  both of remember both of fine.
 - Do not file a complaint beg for have a card within fix the time  be punished fine not exceed 500 a baht.
- A card expires to don't build [ wasp ] a card within fixes  be punished fine not exceed 200 a baht.
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน..ที่เราต้องรู้กฎหมายสำหรับประชาชน

กฎหมายสำหรับประชาชน
          สวัสดีครับสำหรับประชาชนอย่างเราๆ ท่านๆ บางครั้งบางทีจะไปทำธุระติดต่อกับทางราชการ ก็กล้าๆ กลัวๆ ประหม่าไม่กล้าถาม กลัวไปทำผิดกฎบ้าง กลัวทำไม่ถูกบ้าง แต่ต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวและไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วครับ เพราะสิ่งที่ผมจะมาแนะนำ เพื่อประดับความรู้ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อบทกฎหมายที่จำเป็นสำหรับประชาชน และที่สำคัญพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นคนไทยต้องรู้เอาไว้ครับ

กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์
กรณีคลอดบุตรบุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ชื่อบุตร ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาแล้วแต่กรณี แจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิด ถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรก
กรณีย้ายบ้าน ให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน 15 วัน และเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน 15 วันเช่นกัน
กรณีมีคนตาย ถ้าในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้ง ภายใน 24 ช.ม. นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ
กรณีบุตรเกิด ตั้งชื่อบุตร ย้ายบ้านหรือคนตาย ให้แจ้งดังนี้ -ในเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาล
-นอกเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนตำบล (บ้านกำนัน) หรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง (เช่น เขตกรมทหาร)
ความผิดหากฝ่าฝืน หรือไม่กระทำตาม -ถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
-ถ้าไม่แจ้งการตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

The law about private register
The cause delivers a child.A child is born  if  be born indoor  give a host informs  if  be born outside  give a mother informs 15 within day  since  birthday  child name  give a host father  or  a mother depend upon the cause , inform child name and the giving information are born  if  will change the name inform 6 within month since  day inform the name for the first time.
The cause moves to a new house.
Give person move or who a host authorizes to inform depart the hometown within 15 day  and when go to stay new house inform 15 within day also.

The cause has the the dead.
 If indoor give a host informs  if  die outside give who accompany the dead person  or who meet a corpse is person inform  24 within  secondary education since  the time dies or the time meets a corpse.
Child cause is born name a child move to a new house or the dead inform as follows.
-  In the municipal limits give inform at locality office which  be in at municipality office.
- Outside the municipal limits give inform at register Tumbol office  (Kamnan house )  or  register office where a governor of a province has appointed  (  such as  government department soldier border ).
-  If do not inform born within fix the time be guilty according to law be punished fine not exceed 200 a baht.
 - If do not inform the death within the time is guilty according to law be punished fine not exceed 200 a baht.